פרסים ע"ש פרופ' ה.נ. נויפלד לשנת 2021

הנחיות להצגת מועמדות לפרסים ע"ש פרופ' ה.נ. נויפלד לשנת 2021

קרן נויפלד מעניקה מידי שנה שני פרסים:

פרס על העבודה המקורית

פרס על פרסום ראוי לציון

 

הוראות כלליות

1. על המועמד להיות רופא ישראלי, חבר מלא או נלווה באיגוד הקרדיולוגי.

2. על העבודה להתבצע בישראל.

3. המועמד (המחבר הראשון) יפנה אישית במכתב מצורף לוועדת הפרסים, ויציג מועמדותו.

4. על הפונה לציין באופן מפורש לאילו משני הפרסים מועמדת עבודתו.

5. על הפונה לציין באם העבודה הוצגה כבר בעבר בכנס השנתי של האיגוד הקרדיולוגי.

6. כל מועמד רשאי להציג עבודה אחת לכל פרס, אולם יהא רשאי לזכות בפרס אחד בלבד.

7. יש לציין במכתב הבקשה את מען המועמד, המוסד הרפואי, מספר הטלפון הנייד ודוא"ל.

 

פרס העבודה המקורית – תנאי והוראות הגשת המועמדות  

1. עבודה מקורית אשר בוצעה בישראל, ושטרם פורסמה.

2. על העבודה להיות כתובה בשפה האנגלית, ערוכה לפי הכללים של העיתון אליו היא אמורה להישלח.

3. על המועמד (המחבר הראשון) להציג בקיצור את ייחודיות עבודתו ומקוריותה. את המכתב והעבודה יש להעלות למערכת הגשת המועמדויות לפרסים כקובץ Word או PDF כולל כל פרטי הקשר.

4. יש לצרף לעבודה תקציר (בשפה האנגלית) עפ"י הנוסח אותו יש להגיש לכנס.

5 כל העבודות אשר תהיינה מועמדות לפרס על עבודה מקורית תוצגנה (באם תמצאנה מתאימות) במסגרת הכינוס, לפיכך על הפונה לציין במכתב הצגת מועמדותו לפרס שהוא מתחייב להציג את העבודה אם תיבחר להצגה בכינוס, גם אם לא יזכה בפרס.

 

פרסום ראוי לציון – תנאי והוראות הגשת המועמדות

1. עבודה שבוצעה בישראל, ושפורסמה בין ה- 1 לינואר 2020 לבין ה- 31 בדצמבר 2020.

2. המועמד ישלח צילום עבודתו, כפי שפורסמה בכתב העת המדעי או את צילום המאמר, בליווי מכתב מעורך כתב העת שבו מצויין כי העבודה התקבלה לפרסום, והפרסום היה לפני ה – 31 בדצמבר 2020.

3. על המועמד להציג בקיצור (150 מילים) את ייחודיות עבודתו בדף נלווה, כולל פרטי קשר.

4. עבודה שזכתה בפרס על עבודה מקורית, לא תוכל להשתתף בתחרות זו.

 

 

המועד האחרון להגשת המועמדות:

יום ד', 31 במרץ 2021